ASZF

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2021. március 16.

Kik vagyunk?

 • Cégnév: Jelenleg a Storesync.io szolgáltatást egyéni vállalkozóként Tóth László e.v. üzemelteti. A Storesync Kt. bejegyzése után a szolgáltatás üzemeltetőjévé a Storesync Kft. válik
 • Cím: 4242 Hajdúhadház Görgey utca 42.
 • Email: info@storesync.io

Mit csinálunk?

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

Magyar vállalkozásként felhőalapú integrációkat készítünk és teszünk elérhetővé webshop tulajdonosoknak.

Adataid titkosított csatornákon mozgatjuk és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra mint amire megadtad azokat.

Ha kéred, azonosítás után töröljük adataidat.

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelésre a Felhasználókat képviselő természetes személyek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Rendszer használata során általuk közölt Személyes Adatok, illetve a róluk generált Személyes Adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bármely Felhasználó a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag az általa képviselt cég, mint Felhasználó veszi igénybe a Rendszer szolgáltatását. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Rendszer-szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által bevitt tartalom stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Adatkezelő megnevezése

 • Cégnév: Tóth László e.v.
 • Cím: 4242 Hajdúhadház, Görgey utca 42
 • Email: info@storesync.io
 • Weboldal: https://storesync.io

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A Storesync.io elektronikus felületein történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során, valamint az ingyenes tesztidőszakra igényelt tesztrendszer elkészítésénél megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre az adatkezelő számára.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Storesync számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az info@storesync.io emailcímre küldött kéréssel.

Előfizetés esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben előfizetsz a Storesync rendszerre, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint fizetsz elő termékünkre. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza az ingyenes verzió használatához adott hozzájárulásodat a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.

Jogaid

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell.

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

A felhasználói fiókodban megadott Személyes adatok a profil oldaladon megtekinthetők.

Bármikor írásban az info@storesync.io címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban az info@storesync.io címre küldött e-mailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Elfeledte­téshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja

 • Jogaid védelme.
 • Beazonosításod, kapcsolattartás veled.
 • Jogosultságaid azonosítása.
 • Számodra küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület, iparág, cég típus, döntési szempont és munkakör alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, termék bemutatása, kérdések megválaszolása.
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés és termékfejlesztés koordinálása, hogy valóban használt funkciók, valóban olvasott tartalmak készüljenek.
 • Szoftver termék fejlesztése, biztonságos üzemeltetése.
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.
 • Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.
 • Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

A Storesync Adatkezelőnek számít a saját ügyfelei (információ kérés, ajánlatkérés) munkatársai és weboldala (regisztráció, bejelentkezés, hírlevél, cookie) tekintetében. Ügyfeleinknek a rendszerünkön keresztül továbbított adatok tekintetében pedig Adatfeldolgozók vagyunk az ÁSZF rendelkezései szerint.

Adatfeldolgozói szerepében a Storesync

 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat.
 • A tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag az adatkezelő (Felhasználó) rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.
 • Személyes Adatokat az adatkezelő (Felhasználó) rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Kezelt adatok

Kezeljük az általad megadott adataidat:

 • Név
 • Email
 • Telefonszám
 • Weboldal
 • Számlázási cím

Adatfeldolgozóként kezeljük a szolgáltatásaink által igénybevett alkalmazásokból érkező adatokat rögzített adatokat. Ezen adatok köre attól függ, hogy milyen adatokat kéred hogy szinkronizáljunk, és a te felelősséged, hogy azokba milyen adatokat szinkronizálsz az általad használt rendszerek között.

Adatfeldolgozók megnevezése

Szerver elhelyezés szolgáltatás:

 • Név: Amazon Webservice
 • Tárolt adatok: rendszer naplók

 • Név: Contabo INC.
 • Tárolt adatok: rendszer naplók, felhasználói adatok

Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Google LLC
 • Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Facebook Inc.
 • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy a storesync.io weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. Látogatóként engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Adatkezelés elvei

 • Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 • Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 • Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 • Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A Storesync a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében.

A Storesync sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a Storesync átadhatja személyes adataid és más vonatkozó információkat.

Továbbá a Storesync biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Storesync az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Storesync számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Storesync által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Storesync hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság komplex kérdéskör érzékeny üzleti adatokat kezelő rendszerek esetén. A storesync-nél belső szabályok és folyamatok biztosítják az adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások teljesülését minden területen:

 • Adatbiztonság
 • Hálózati biztonság
 • Adatok szétválasztása
 • Elérhetőség
 • Adatmentés, katasztrófa elhárítás
 • Azonosítás és hozzáférés szabályozás
 • Biztonság-tudatos szoftver fejlesztés

Minden Storesync-ben tárolt adat fizikailag az Európai Unió területén belül vagy GDPR által adatvédelmi szempontból egyenértékűnek tekintett országban tárolódik és érvényesek rá az EU-s adatvédelmi irányelvek.

Technológia

A Storesync rendszeresen frissít minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére, minden szinten (Munkatársak által használt eszközök, Szerver operációs rendszer, Virtualizációs réteg, Vendég operációs rendszer, alkalmazás).

Titkosított adatmentés készül naponta, automatikusan és továbbításra kerül más adatközpontba, hogy katasztrófa esetén az adatok visszaállíthatósága biztosított legyen.

Rendelkezésre állás

Az üzleti alkalmazások rendelkezésre állása kritikus. Több tucat minőségi szerverből épített infrastruktúránk garantálja, hogy az egyes komponensek meghibásodása ne vezessen a teljes szolgáltatás kieséséhez.

Konténerekre épülő architektúra nem csak biztonsági szempontból előnyös, az egyes szolgáltatások automatikusan költöztethetőek szerverek között, folyamatos rendelkezésre állást biztosítva és kiegyenlítve a különböző időszakok eltérő terheléseit.

A Storesync szerződésben minimum 99%-os rendelkezésre állási garanciát vállal. Az alkalmazott infastruktúra tervezett rendelkezésre állása havi 99%.

Adatmentés és katasztrófa elhárítás

Minden Storesync-ben rögzített adat közel valós időben több adathordozóra és több szerverre tükröződik. Az elosztott, redundáns adattárolás biztosítja, hogy egyes hardver eszközök kiesése nem vezet adatvesztéshez.

Automatikus adatmentés naponta készül és titkosítva továbbítódik Magyarország területén kívüli adatközpontba.

Biztonság-tudatos szoftver fejlesztés

Biztonság nem csak egy utólagos gondolat, fejlesztési folyamataink szerves része. Új fejlesztők részletes oktatáson vesznek részt, hogy megfelelően tudatosuljanak az adatbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések.

Több rétegű az alkalmazás felépítése, és a platform a leggyakrabban előforduló támadási felületek/módok ellen beépített védelemmel rendelkezik.

Minden módosítás után automatikusan futó tesztek, automatizált integrációs tesztek és statikus kód analízis eszközök figyelnek a minőségre.

A biztonsági szempontból érzékeny kódrészeket külön monitorozzuk, ezeket a részeket érintő módosítások kötelező kód-átnézés után emelhetőek be a következő verzióba.

Megbízhatóság

Adatbiztonságon és rendelkezésre álláson túl kiemelten fontos szempont, hogy a felhasználók bízzanak a megoldásban, mint nyilvántartó rendszerben. Objektív és szubjektív szempontok alapján egyaránt.

Egy Nyilvántartó rendszerrel szemben elvárás, hogy hiteles forrása legyen az általa kezelt adatelemeknek, információnak. Követhető, hogy ki-mikor-mit rögzített, módosított vagy lomtárazott.

Fejlesztés során meghatározott szabályok biztosítják az adatok érvényességét, az egymással összefüggésben lévő adatok közti kapcsolatok integritását.

Naprakész technológia

Külön frissítési/utánkövetési/fejlesztési díj nélkül, mindig az aktuális technológiákat támogató rendszert biztosítunk.

Nem csak a szervereinken futó szoftvereket frissítjük folyamatosan, de a keretrendszer felhasználók által látható “építőkockáit” is. Így biztosítjuk, hogy az egyszer átadott megoldások évek múlva is működjenek az akkor épp aktuális böngésző/notebook/mobileszköz kombinációkon.

Automatikusan skálázódik

A Storesync nem csak induláskor, egy tucat felhasználóval és párezer rekorddal gyors. Ahogy gyűlnek az adatok és nő a felhasználószám úgy allokál automatikusan több erőforrást a platform, hogy mindig kielégítse az igényeket.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Ökölszabályként részletes biztonsági logok 90 napig, egyéb biztonsági logok 365 napig tárolódnak.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulásod megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz az info@storesync.io címre küldött emailben.

Fogalom meghatározások

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 • Személyes Adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy Felhasználót képviselő természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik vagy ilyen személy adatot visz be a Rendszerbe.
 • Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Rendszer-szolgáltatások esetében az adatfeldolgozó a Storesync.io.
 • GDPR: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”).

Hajdúhadház, 2021. március 6.