Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Storesync szolgáltatást működtető Tóth László e.v. (4242 Hajdúhadház, Görgey utca 42.) által üzemeltetett integrációs szolgáltatásra vonatkozó feltételeket. A Storesync fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról értesítést a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.
A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Storesync azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A Storesync rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. A szerződés nyelve magyar.

 1. Szerződés tárgya
  1.1. Integrációs szolgáltatás
  Storesync a Felhasználó részére egy platform használatot biztosít, amin keresztül integrációkat biztosít (továbbiakban Storesync platform), melyen keresztül a felhasználó integrálhatja webshopját és alkalmazásait, így automatizálni tudja munkafolyamatait.
  A Storesync által működtetett Storesync platform felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Storesync platform használatára. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
  A Storesync a Felhasználót a Ptk. 8:1 § 3) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, hiszen még ha a Felhasználó magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, azt üzleti tevékenysége körében eljárva teszi. Jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.
  A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Storesync, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Storesync online felhasználásából kizárni.
 2. Szerződés időtartama
  Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.
 3. Bérleti díj
  3.1. 14 napos ingyenes próbaidő
  Minden először rendelő felhasználó számára első Storesync platform igénylésekor a Storesync 14 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a Storesync platform a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Storesync platform működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.
  Amennyiben Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált Storesync platform minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nap múlva, annak tartalmát Felhasználó Storesync-től nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.
  3.2. Előfizetési díjak fizetési módja
  Amennyiben Felhasználó a próbaidő alatt jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy Storesync a kiválasztott díjcsomag díját bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.
  Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik. A már befizetett előfizetési díjak Storesync által nem visszatéríthetőek.
  A fizetés kiegyenlítése után az előfizetésről elektronikus számla állítódik ki.
  Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható funkciókat határozzák meg, Storesync honlapján tekinthetők meg. Storesync fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.
 4. Storesync kötelezettségei
  Storesync Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Storeync platform felhasználási jogát.
  Amennyiben Storesync Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – Storesync felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el, úgy Storesync köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.
  Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Storesync – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Storesync köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.
  Storesync köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség Storesync-et terheli.
  Storesync a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Storesync szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.
  Storesync jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.
 5. Felhasználó kötelezettségei
  Felhasználó köteles Storesync szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat Storesync-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést Storesync részére biztosítani.
  Felhasználóhoz tartozó Storesync platformon megtalálható alkalmazások kezelése, beállítása, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata.
  Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért Storesync semmilyen felelősséget nem vállal.
  Karbantartási célból Storesync üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Storesync platformjába bejelentkezni. A Storesync platformon kezelt ügyfelek személyes adatai tekintetében Storesync adatfeldolgozónak minősül. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.
  A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Storesync az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A Storesync kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében.
 6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása
  A Storesync SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
  Storesync a Storesync platformot az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított.
  A Storesync részére a tárhelyet biztosító neve:
  • Amazon Web Services Inc. székhelye:410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210
  • Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany
 7. Rendelkezésre állás
  Storesync garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a Storesync szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a Storesync nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.
 8. Ügyfélszolgálat
  Felhasználó és Storesync közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@storesync.io cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
 9. Vis maior
  Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.
 10. Szerződés megszűnésének esetei
  Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.
  Storesync azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
  • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
  • 60 napot meghaladó vis maior esete.
  Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban, a felhasználó által megadott email címen történhet.
 11. Vitás kérdések rendezése
  Storesync-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Debrecen, 2021. 11. 22.
Hatályba lépés dátuma: 2021. 11. 22.